Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 5 - 8 2017-04-22

Birinci Basamakta İzlenmiş Gebelerin Risk Değerlendirmeleri, Gebelik ve Doğum Süreçleri: Bir Retrospektif Çalışma
Risk Assessments, Pregnancy and Birth Processes of Pregnant Women at Primary Health Care Center: A Retrospective Study

Yıldız ATADAĞ [1] , Abdülkadir AYDIN [2] , Didem KAYA [3] , Ahmet ÖKSÜZ [4] , Hatice DİLBER KÖŞKER [5]


Amaç: Birçok gebelik ve doğum süreci sorunsuz yaşansa da gebelikler çeşitli riskler barındırır. Gebelikteki riskli durumları, anne ve bebeğin sağlığını tehdit etmeden kontrol altına almak asıl amaç olmalıdır. Çalışmamız bir aile sağlığı merkezinde, gebelik ve lohusalık boyunca takip edilmiş kadınların risk değerlendirmeleri ile tespit edilen risklerine bağlı komplikasyon gelişme durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Aile hekimliği birimimizde kayıtlı kadınlardan çalışma döneminde gebelik ve lohusalık izlemleri yapılmış olanlar otomasyon sistemi üzerinden tarandı. Gebelik dönemlerindeki risk varlığı, doğum haftaları incelendi. Herhangi bir risk faktörüne sahip olan gebeler riskli gebe olarak kabul edilip, gebelikte veya lohusalık döneminde patolojik bir durum gelişip gelişmediği incelenmiştir.

Bulgular: Gebelik ve lohusalık takipleri yapılmış 81 kadının risk değerlendirme formları incelendiğinde 10 tanesinin gebelik döneminde en az bir risk faktörü olduğu tespit edildi. Saptanan risk faktörlerinin dağılımı ise şu şekildeydi; akraba evliliği yapmış 3, grandmultiparite öyküsü olan 3, erken doğum öyküsü olan 2, 35 yaş üstü gebelik durumunda olan 2, Rh uygunsuzluğu olan 2, kardiyovasküler hastalığı olan 1, çoğul gebeliği olan 1, erken doğum eylemi olan 1 ve 18 yaş altında olan 1 gebede saptandı. Risk faktörü mevcut olan gebelerin, risk olmayanlara göre 38 haftadan erken doğum yapma riskinin daha fazla olduğu istatistiksel olarak anlamlı tespit edildi (p<0,01). Risk faktörleri arasından erken doğum öyküsü ve erken doğum eylemi olan hastalar çıkarılınca da anlamlı oranda erken doğum riskinin arttığı görüldü (p=0,012).

Sonuç: Risk faktörü barındıran gebeliklerde normal gebeliklere göre komplikasyon gerçekleşme ihtimali daha fazladır. Bu yüzden kadınların henüz gebelik planlarken aile hekimleriyle iletişim halinde olması, varsa risklerin saptanıp uygun yaklaşım protokolleriyle hem anne adayının hem de bebeğinin hayatta kalması ve sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından çok önemlidir.

Aim: Although many pregnancies and birth processes have passed without any problems, all pregnancies have various risks. The main purpose should be to control risky situations in pregnancy without threatening the health of mother and baby. Our study was carried out in order to investigate the complications related to the risks determined by the risk assessments of women who were followed during pregnancy and puerperants in a family health center.

Methods: Women who were registered in the family medicine unit and whose pregnancy and puerperium were followed were scanned through the automation system during the study period. During the pregnancy periods, risk factors and time of birth were examined. Patients with any risk factor were considered as risky pregnant and examined whether a pathological condition developed during pregnancy or during the postpartum period.

Results: It was determined that during pregnancy period 10 pregnant women had at least one risk factor of 81 pregnant women whose risk assessments were examined. The distribution of risk factors was as follow; 3 with grand-multiparity story, 3 with preterm delivery, 2 with pregnancy over 35, 2 with Rh incompatibility, 1 with cardiovascular disease, 1 with multiple pregnancy, 1 with preterm labor, and under 18 years of age in 1 pregnant women was determined. It was found statistically significant that the risk of having a risk factor was higher than that of non-risk patients at 38 weeks (p<0.01). Among the risk factors, when the patients with preterm delivery and preterm delivery were excluded, it was also found that the preterm delivery risk increased significantly (p=0.012).

Conclusions: In pregnancies with risk factors, complications may occur much more than normal pregnancies. Therefore, it is very important for women to communicate with family physicians while planning pregnancy, if their risks are identified and appropriate approach protocols are used to ensure that both the mother and baby survive and maintain a healthy life.


 • Gebelik ve Doğumda Komplikasyonların Yönetimi. Üreme Sağlığı ve Araştırma Departmanı Aile ve Toplum Sağlığı Dünya Sağlık Örgütü. ISBN: 92 4 154587 9 Geneva – 2003. ss: vii.
 • Altıparmak S. Türkiye’de Ana Sağlığı Düzeyi http://halksagligi.med.ege.edu.tr/seminerler/2006-07/Ana_sagligi_SA.pdf ss: 5-7. Erişim tarihi: 30.08.2017.
 • Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı, Yayın No:926 Ankara, 2014.
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği.10. Baskı. ISBN: 975-94661-0-4 Ankara- 2011. ss: 227-273.
 • Qeenan JT, Hobbins JC. Yüksek Riskli Gebeliklerde Tanı ve Tedavi Protokolleri. Güner H (ed.)3. Baskı. ISBN: 975-7175-06-04 Ankara - 1998.ss: 3-8.
 • KURU A. Yüksek Lisans Tezi; “Gebelerin Risk Durumunun Belirlenmesinde Kullanılan “Knox Skorlama Sisteminin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi” Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Neriman Soğukpınar. İzmir - 2007.
 • Queenan JT, Spong CY, Lockwood CJ. Overview Of High-Risk Pregnancy, Queenan JT (ed.), Spong CY (ed.), Lockwood CJ (ed.). Management of High-Risk Pregnancy. 5. Edition. ISBN-13: 978-1-4051-2782-0 UK - 2007: ss: 16-17.
 • Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği. Tanı ve Tedavi Klavuzları. Öncü Basımevi. 2005.
 • Kavuncuoğlu S, Öztürk E, Alyıldız ES, Ceylan Y, Özbek S. Riskli gebelik nedeni ile izlenen annelerden doğan preterm bebeklerin erken dönem morbidite ve mortalite sonuçları. JOPP Derg 2010; 2(1):27-30
 • Lee S, AyersS, Holden D. Risk perception of women during high risk pregnancy: A systematic review. Health, Risk &Society 2012;14(6):511–531.
 • Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara - 2009. ss: 9-41.
 • Hancıoğlu A. Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara – 1999. ss: 97-104.
 • Hancıoğlu A, Alyanak İY. Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara – 2004. ss: 109-118.
 • Yiğit Kurtuluş E, Tezcan S, Tunçkanat H. Çocuk Sağlığı, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. ISBN: 978-975-491- 274-6 Ankara - 2008.ss:139-141.
 • Garcia H, Avendano NP, Islas-Rodriguez. Neonatal and maternal morbidity among adolescent and adult women. A comparative study. Rev Invest Clin 2008; 60(2):94-100.
 • Moster D, Lie RT, Merkestad T. Long-term medical and social con- sequences of preterm birth. N Engl J Med 2008; 359(3):262-73.
 • Slattery MM, Geary M, Morrison JJ. Obstetric antecedents for pre- term delivery. J Perinat Med 2008; 36(4):306-9.
 • Goldenberg RL, et al. Intrauterine infection and preterm delivery. N Engl J Med 2000; 342: 1500.
 • Altuncu E, Kavuncuoğlu S, Albayrak Z, et al: The effect of premature rupture of membranes to the morbidity and mortality of preterm babies. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2005; 36:179-81
 • National High Blood Pressure Education Program Working Group: Report on high blood pressureduring pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1990; 163:1689.
 • Drury MI, et al. Pregnancy in the diabetic patient: Timing and mode of delivery. Obstet Gynecol 1983; 62:279.
 • Shea MA, et al. Diabetes in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1971; 111:801. 20. Landon MB, Gabbe SG. Diabetes mellitus and pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 1992; 19:633.
 • De Franco E, Atkins K. Preterm Labor, premature rupture of memb- ranes and cervical ınsufficiency. In: Evans AT, Niswander KR (eds). Manual of Obstetrics. Seventh ed. Lippincott Williams& Wilkins, 2000; 135-50.
 • Roger A. ve arkadaşları, Interspecialty Differences in the Obstetric Care of Low-Risk Women, American Journal of Public Health, March 1997, Vol. 87, No. 3 ss:344-351.
 • Gebeli̇kte Ri̇sk Değerlendi̇rme Formu , Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü www.ghs.gov.tr/Content/Upload/Birim/Dosyalar/RiskDegerlendirme.pdf Erişim Tarihi:31/08/2017.
Subjects General and Internal Medicine
Journal Section Research article
Authors

Author: Yıldız ATADAĞ
Country: Turkey


Author: Abdülkadir AYDIN

Author: Didem KAYA

Author: Ahmet ÖKSÜZ

Author: Hatice DİLBER KÖŞKER

Dates

Publication Date : April 22, 2017

Bibtex @research article { josam337609, journal = {Journal of Surgery and Medicine}, issn = {}, eissn = {2602-2079}, address = {jsurgmed@gmail.com}, publisher = {Fatih BAŞAK}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {5 - 8}, doi = {10.28982/josam.337609}, title = {Risk Assessments, Pregnancy and Birth Processes of Pregnant Women at Primary Health Care Center: A Retrospective Study}, key = {cite}, author = {Atadağ, Yıldız and Aydın, Abdülkadir and Kaya, Didem and Öksüz, Ahmet and Di̇lber Köşker, Hatice} }
APA Atadağ, Y , Aydın, A , Kaya, D , Öksüz, A , Di̇lber Köşker, H . (2017). Risk Assessments, Pregnancy and Birth Processes of Pregnant Women at Primary Health Care Center: A Retrospective Study . Journal of Surgery and Medicine , 1 (1) , 5-8 . DOI: 10.28982/josam.337609
MLA Atadağ, Y , Aydın, A , Kaya, D , Öksüz, A , Di̇lber Köşker, H . "Risk Assessments, Pregnancy and Birth Processes of Pregnant Women at Primary Health Care Center: A Retrospective Study" . Journal of Surgery and Medicine 1 (2017 ): 5-8 <http://jsurgmed.com/en/pub/issue/31119/337609>
Chicago Atadağ, Y , Aydın, A , Kaya, D , Öksüz, A , Di̇lber Köşker, H . "Risk Assessments, Pregnancy and Birth Processes of Pregnant Women at Primary Health Care Center: A Retrospective Study". Journal of Surgery and Medicine 1 (2017 ): 5-8
RIS TY - JOUR T1 - Risk Assessments, Pregnancy and Birth Processes of Pregnant Women at Primary Health Care Center: A Retrospective Study AU - Yıldız Atadağ , Abdülkadir Aydın , Didem Kaya , Ahmet Öksüz , Hatice Di̇lber Köşker Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.28982/josam.337609 DO - 10.28982/josam.337609 T2 - Journal of Surgery and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 8 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-2079 M3 - doi: 10.28982/josam.337609 UR - https://doi.org/10.28982/josam.337609 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Surgery and Medicine Risk Assessments, Pregnancy and Birth Processes of Pregnant Women at Primary Health Care Center: A Retrospective Study %A Yıldız Atadağ , Abdülkadir Aydın , Didem Kaya , Ahmet Öksüz , Hatice Di̇lber Köşker %T Risk Assessments, Pregnancy and Birth Processes of Pregnant Women at Primary Health Care Center: A Retrospective Study %D 2017 %J Journal of Surgery and Medicine %P -2602-2079 %V 1 %N 1 %R doi: 10.28982/josam.337609 %U 10.28982/josam.337609
ISNAD Atadağ, Yıldız , Aydın, Abdülkadir , Kaya, Didem , Öksüz, Ahmet , Di̇lber Köşker, Hatice . "Risk Assessments, Pregnancy and Birth Processes of Pregnant Women at Primary Health Care Center: A Retrospective Study". Journal of Surgery and Medicine 1 / 1 (April 2017): 5-8 . https://doi.org/10.28982/josam.337609
AMA Atadağ Y , Aydın A , Kaya D , Öksüz A , Di̇lber Köşker H . Risk Assessments, Pregnancy and Birth Processes of Pregnant Women at Primary Health Care Center: A Retrospective Study. J Surg Med. 2017; 1(1): 5-8.
Vancouver Atadağ Y , Aydın A , Kaya D , Öksüz A , Di̇lber Köşker H . Risk Assessments, Pregnancy and Birth Processes of Pregnant Women at Primary Health Care Center: A Retrospective Study. Journal of Surgery and Medicine. 2017; 1(1): 5-8.
IEEE Y. Atadağ , A. Aydın , D. Kaya , A. Öksüz and H. Di̇lber Köşker , "Risk Assessments, Pregnancy and Birth Processes of Pregnant Women at Primary Health Care Center: A Retrospective Study", Journal of Surgery and Medicine, vol. 1, no. 1, pp. 5-8, Apr. 2017, doi:10.28982/josam.337609