Year 2020, Volume 4 , Issue 5, Pages 359 - 362 2020-05-01

Endoskopik biyopsilerde gastrit saptanan hastalarda helikobakter pylori sıklığı
Helicobacter pylori incidence of patients with gastritis in endoscopic biopsies

Hatice KARAGÖZ [1] , Ahmet KARAMAN [2]


Amaç: H. pylori dünya çapında en sık görülen kalıcı bakteriyel enfeksiyondur ve neden olduğu hastalıklar açısından önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı, endoskopik olarak gastrit tanısı alan hastaların biyopsi materyallerinde yaş ve cinsiyete göre H. pylori insidansını belirlemektir.
Yöntemler: Bu çalışma Haziran 2014-Ekim 2019 tarihleri arasında gastrit tanısı alan ve antrumdan biyopsi yapılan 1240 hastanın endoskopik ve patolojik raporlarını inceleyen kesitsel bir çalışmadır. Sydney sınıflamasına göre, hastalar patolojik kayıtlarda yok (-), düşük (+), orta (++) ve yüksek (+++) olarak skorlandı. Hastalar ; 18-34, 35-44, 45-64, 65-74 ve ≥75 olmak üzere 5 farklı yaş grubuna ayrıldı.
Bulgular: Çalışmaya 664 (%53,5) kadın ve 576 (%46,5) erkek olmak üzere toplam 1240 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 49,9 (16,2) idi. H. pylori (+) olanların sayısı 422 (%34,0), H. pylori (-) olanların sayısı ise 818 (%66,0) di. H. pylori yoğunluğuna göre değerlendirildiğinde 123 (%29,1) hastada düşük, 207 (%49,1) hastada orta ve 92 (%21,8) hastada yüksekti. Yaş ve cinsiyetler arasında H. pylori pozitifliği açısından herhangi bir fark yoktu (Sırasıyla P=0,296, P=0,812). Gruplardaki H. pylori (+) ve (-) hasta sayısı şöyleydi: Grup 1: 71 (%16,8) - 160 (%19,6), Grup 2: 125 (%29,6) - 186 (%22,7), Grup 3: 134 (%31,8) - 281 (%34,4), Grup 4: 60 (%14,2) - 120 (%14,7) ve Grup 5: 32 (%7,6) - 71 (%8,7). 1,2,3,4 ve 5. gruplardaki H. pylori pozitiflik oranları sırasıyla %30,7, %40,2, %32,3, %33,3 ve %31,1 idi. En yüksek oran grup 2'de (35-44 yaş) saptanmış olmasına rağmen, bu istatistiksel olarak anlamlı değildi (P=0,117).
Sonuç: Çalışmamızda, H. pylori insidansı %34 olarak saptanmıştır ve bu oran daha önceki çalışmalarla kıyaslandığında, ülkemizde H. pylori insidansının azalması açısından memnuniyet vericidir.

Aim: H. pylori is the most common permanent bacterial infection worldwide and an important health problem in terms of the diseases it causes. The aim of this study was to determine H. pylori incidence according to age and gender in biopsy materials of patients who were diagnosed with gastritis.
Methods: This was a cross-sectional study which examined the endoscopic and pathological reports of 1240 patients who were diagnosed with gastritis between June 2014 and October 2019 and underwent biopsy from the antrum. The incidence of H. pylori infection was evaluated according to age and gender. Based on the Sydney classification, the patients were scored as none (-), low (+), medium (++) and high (+++) in the pathological records. Patients were divided into 5 age groups: 18-34, 35-44, 45-64, 65-74 and ≥75 years.
Results: A total of 1240 patients, 664 (53.5%) females and 576 (465%) males were included in the study. The mean age of the patients was 49.9 (16.2). A total of 422 (34.0%) patients were H. pylori (+), while 818 (66.0%) were H. pylori (-). H. pylori density was low in 123 (29.1%) patients, medium in 207 (49.1%) patients, and high in 92 (21.8%) patients. There was no difference in terms of H. pylori positivity with regards to age and gender (P=0.296, P=0,812, respectively). The number of H. pylori (+) and (-) patients in the groups were as follows: Group 1: 71 (16.8%) vs. 160 (19.6%), Group 2: 125 (29.6%) vs. 186 (22.7%), Group 3: 134 (31.8%) vs. 281 (34.4%), Group 4: 60 (14.2%) vs. 120 (14.7%) and Group 5: 32 (7.6%) vs. 71 (8.7%). H. pylori positivity rates were as 30.7%, 40.2%, 32.3%, 33.3% and 31.1% for groups 1, 2, 3, 4 and 5, respectively. Although the Group 2 (35-44 years) had the highest rate, it was not statistically significant (P=0.117).
Conclusion: In our study, the incidence of H. pylori was 34%, and this rate is pleasing in terms of decreasing H. pylori incidence in our country compared to previous studies
 • 1. Marshall BJ, Warren JR. Unidentified curved bacilli in the stomach of patients with gastritis and peptic ulceration. Lancet. 1984;1:1311-5.
 • 2. Suerbaum S, Michetti P. Helicobacter pylori infection. N Engl J Med. 2002;347:1175–86.
 • 3. Cover TL, Blaser MJ. Helicobacter pylori in health and disease. Gastroenterology. 2009;136:1863–73
 • 4. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C, Bazzoli F, El-Omar E, Graham D, et al. Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III Consensus Report. Gut. 2007;56:772–81.
 • 5. Yücel T, Aygin D, Şen S, Yücel O. The prevalence of Helicobacter pylori and related factors among university students in Turkey. Jpn J Infect Dis. 2008;61(1):179-83.
 • 6. De Korwin JD. Advantages and limitations of diagnostic methods for H. pylori infection. Gastroenterol Clin Biol. 2003;27(3 Pt 2):380-90.
 • 7. Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Winn WC, Allen S, Schreckenberger PC, et al. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, 6th edn. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, 2006:403-8.
 • 8. Makola D, Peura DA, Crowe SE. Helicobacter pylori Infection and Related Gastrointestinal Diseases. J Clin Gastroenterol. 2007;41(6):548-58.
 • 9. Aoyama N, Shinoda Y, Matsushima Y, Shirasaka D, Kinoshita Y, Kasuga M, et al. Helicobacter pylori negative peptic ulcer in Japan: which contributes most to peptic ulcer development, Helicobacter pylori, NSAIDS or stress? J Gastroenterol. 2000;35(suppl 12):33–7.
 • 10. Goh KL, Chan WK, Shiota S, Yamaoka Y. Epidemiology of Helicobacter pylori infection and public health implications. Helicobacter. 2011;16:1-9.
 • 11. Lee I, Lee H, Kim M, Fukumoto M, Sawada S, Jakate S, et al. Ethnic difference of Helicobacter pylori gastritis: Korean and Japanese gastritis is characterized by male and antrum predominant acute foveolitis in comparison with American gastritis. World J Gastroenterol. 2005;11:94-8.
 • 12. EUROGAST Study Group. Epidemiology of and risk factors for Helicobacter pylori infection among 3194 asymptomatic subjects in 17 populations. Gut. 1993;34:1672-6.
 • 13. Wex T1, Venerito M, Kreutzer J, Götze T, Kandulski A, Malfertheiner P. Serological prevalence of Helicobacter pylori infection in Saxony-Anhalt, Germany, in 2010. Clin Vaccine Immunol. 2011;18:2109–12.
 • 14. Özardalı HG, Bitiren M, Nazlıgül Y, Yılmaz N. Şanlıurfa yöresinde noneroziv gastritlerde Helicobacter pylori sıklığı. Genel Tıp Dergisi. 1998;8:149-52.
 • 15. Ozdil K, Sahin A, Kahraman R, Yuzbasioglu B, Demirdag H, Calhan T, et al. Current prevalence of intestinal metaplasia and Helicobacter pylori infection in dyspeptic adult patients from Turkey. Hepatogastroenterology. 2010;57:1563–6.
 • 16. Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Uçar Ş, Kibar Yİ, Tay A, et al. Endoskopi yapılan hastalarda Helicobacter pylori sıklığı. Dicle Med J. 2012;39:197-200.
 • 17. Esen R, Dulger AC, Begenik H, Demirtas L, Ebinç S, Aytemiz E, et al. Prevalence of Helicobacter pylori in Patients With Brucellosis. J Investig Med. 2012;60:895-7.
 • 18. Demirtaş L, Sayar İ, Akbaş EM, Özçiçek A , Özçiçek F, Timuroğlu A, et al. Distribution of the incidence and location of the Helicobacter pylori according to age and gender in patients who undergone endoscopy. Dicle Med J. 2014;41(3):507-11.
 • 19. Turan G, Turan E. Helicobacter pylori frequency in endoscopic biopsies containing gastrit response in the Balıkesir region. BMJ. 2017;1(1):17-21.
 • 20. Luo M, Hao Y, Tang M, Shi M, He F, Xie Y, et al. Application of a social media platform as a patient reminder in the treatment of Helicobacter pylori. Helicobacter. 2020;25(2):e12682. doi: 10.1111/hel.12682. Epub 2020 Feb 23.
 • 21. Demir T, Turan M, Tekin A. Kırşehir bölgesindeki dispeptik hastalarda Helicobacter pylori antijen prevalansı. Dicle Med J. 2011;38:44-8.
 • 22. Selek MB, Bektöre B, Atik TK, Baylan O, Özyurt M. Üçüncü basamak bir hastanede dispeptik yakınmaları olan hastaların dışkı örneklerinde Helicobacter pylori antijen pozitifliğinin değerlendirilmesi. Dicle Med J. 2013;40:574-8.
 • 23. Bures J, Kopácová M, Koupil I, Vorísek V, Rejchrt S, Beránek M, et al. Epidemiology of Helicobacter pylori infection in the Czech Republic. Helicobacter. 2006 Feb;11(1):517-24.
 • 24. Alim A, Ataş AD, Güneş T, Ataş M, Yıldırım M, Öztekin A, et al. Sivas ili merkezinde semptomatik ve asemptomatik yetişkin bireylerde Helicobacter pylori seroprevalansı. CÜ Tıp Fak Derg. 2004;26:75-80.
 • 25. Ozaydın N, Turkyilmaz SA, Cali S. Prevalence and risk factors of Helicobacter pylori in Turkey: a nationally-representative, cross-sectional, screening with the 13C-Urea breath test. BMC Public Health. 2013;13:1215.6–65
 • 26. Megraud F. Epidemiology of Helicobacter pylori infection: Helicobacter pylori. Gastroenterology Clin Nort America. 1993;22:73-88.
 • 27. Marušić M, Majstorović Barać K, Bilić A, Jurčić D, Gulić S, Grubić Rotkvić P, et al. Do gender and age influence the frequency of Helicobacter pylori infection? Wien Klin Wochenschr. 2013;125(21-22):714-6.
 • 28. Orrea P, Piazuelo MB. Natural history of Helicobacter pylori infection. Dig Liver Dis. 2008;40:490-6.
 • 29. Malekzadeh R, Sotoudeh M, Derakhshan MH, et al. Prevalence of gastric precancerous lesions in Ardabil, a high incidence province for gastric adenocarcinoma in the northwest of Iran. J Clin Pathol. 2004;57:37-42.
 • 30. Zhang C, Yamada N, Wu YL, Wen M, Matsuhisa T, Matsukura N. Helicobacter pylori infection, glandular atrophy and intestinal metaplasia in superficial gastritis, gastric erosion, erosive gastritis, gastric ulcer and early cancer. World J Gastroenterol. 2005;11:791-6.
Primary Language en
Subjects Gastroenterology and Hepatology
Journal Section Research article
Authors

Orcid: 0000-0002-9891-5211
Author: Hatice KARAGÖZ (Primary Author)
Institution: Acıbadem Kayseri Hastanesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0612-8078
Author: Ahmet KARAMAN
Institution: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 1, 2020

Bibtex @research article { josam738554, journal = {Journal of Surgery and Medicine}, issn = {}, eissn = {2602-2079}, address = {jsurgmed@gmail.com}, publisher = {Fatih BAŞAK}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {359 - 362}, doi = {10.28982/josam.738554}, title = {Helicobacter pylori incidence of patients with gastritis in endoscopic biopsies}, key = {cite}, author = {Karagöz, Hatice and Karaman, Ahmet} }
APA Karagöz, H , Karaman, A . (2020). Helicobacter pylori incidence of patients with gastritis in endoscopic biopsies . Journal of Surgery and Medicine , 4 (5) , 359-362 . DOI: 10.28982/josam.738554
MLA Karagöz, H , Karaman, A . "Helicobacter pylori incidence of patients with gastritis in endoscopic biopsies" . Journal of Surgery and Medicine 4 (2020 ): 359-362 <http://jsurgmed.com/en/pub/issue/54145/738554>
Chicago Karagöz, H , Karaman, A . "Helicobacter pylori incidence of patients with gastritis in endoscopic biopsies". Journal of Surgery and Medicine 4 (2020 ): 359-362
RIS TY - JOUR T1 - Helicobacter pylori incidence of patients with gastritis in endoscopic biopsies AU - Hatice Karagöz , Ahmet Karaman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.28982/josam.738554 DO - 10.28982/josam.738554 T2 - Journal of Surgery and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 362 VL - 4 IS - 5 SN - -2602-2079 M3 - doi: 10.28982/josam.738554 UR - https://doi.org/10.28982/josam.738554 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Surgery and Medicine Helicobacter pylori incidence of patients with gastritis in endoscopic biopsies %A Hatice Karagöz , Ahmet Karaman %T Helicobacter pylori incidence of patients with gastritis in endoscopic biopsies %D 2020 %J Journal of Surgery and Medicine %P -2602-2079 %V 4 %N 5 %R doi: 10.28982/josam.738554 %U 10.28982/josam.738554
ISNAD Karagöz, Hatice , Karaman, Ahmet . "Helicobacter pylori incidence of patients with gastritis in endoscopic biopsies". Journal of Surgery and Medicine 4 / 5 (May 2020): 359-362 . https://doi.org/10.28982/josam.738554
AMA Karagöz H , Karaman A . Helicobacter pylori incidence of patients with gastritis in endoscopic biopsies. J Surg Med. 2020; 4(5): 359-362.
Vancouver Karagöz H , Karaman A . Helicobacter pylori incidence of patients with gastritis in endoscopic biopsies. Journal of Surgery and Medicine. 2020; 4(5): 359-362.