Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Çocukluk çağı travması ile kronik dermatolojik hastalıklar arasında ilişki varmı? Bir vaka kontrol çalışması

Year 2019, Volume 3, Issue 4, 292 - 296, 28.04.2019
https://doi.org/10.28982/josam.550807

Abstract

Amaç: Çocukluk döneminde meydana gelen travmatik yaşantıların birçok psikosomatik ve psikodermatolojik hastalığın oluşmasına neden olduğu bilinmektedir. Sık görülen kronik dermatolojik hastalıklar sadece dermatolojik değil çeşitli psikososyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Çalışmamızda kronik dermatolojik hastalıklar ile depresyon, anksiyete ve çocukluk çağı travması ilişkisini incelemeyi amaçladık.

Yöntemler: Güç analizinden sonra, kronik dermatolojik hastalıkları olan 76 hasta (çalışma grubu) ve 75 sağlıklı gönüllü (kontrol grubu) çalışmaya dahil edildi. Bu kişilere Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ 28) uygulanmıştır. 

Bulgular: Anksiyete (p=0,001) ve depresyon (p<0,001) düzeyleri çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti. Ancak, CTQ 28 total (p=0,217) ve alt ölçek puanlarında (p=0,159, p=0,976, p=0,902, p=0,234, p=0,267) gruplar arasında fark yoktu. Fiziksel ihmal skorları hasta grubundaki eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterdi (F=3.643, p=0,031). Duygusal ihmal ve toplam CTQ 28 skorları liken simpleks kronikusu olan hastalarda anlamlı olarak yüksekti (p=0,234) .

Sonuç: Çalışmamızda daha önceki çalışmalardan farklı olarak liken planus, behçet hastalığı, ürtiker, vitiligo gibi dermatolojik hastalıklar da dahil edilmiştir. Bu hastalık grupları hastaların yaşamlarını hemen her açıdan olumsuz yönde etkilediği için önemsenmesi gereken bir gruptur. Psikiyatrik destek gerekliliği açısından hastalar dikkatle değerlendirilmelidir. Hem dermatologların hem de psikiyatristlerin hastaların travmatik yaşantılarını detaylı araştırmasının, psikoterapötik girişimler kullanarak kronik hastaların tedavisinde daha iyi sonuçlara yol açabileceğini düşünüyoruz.

References

 • 1. Özcan Ö, Karlıdağ R. Necessity of Dermatologist and Psychiatrist Collaboration. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics. 2009;2(4):11-5.
 • 2. Gupta MA, Gupta AK. Psychodermatology: an update. J Am Acad Dermatol. 1996;34:1030-1046.
 • 3. Sivik T, Schoenfeld R. Psychosomatology as a theoretical paradigm of modern psychosomatic medicine. International Congress Series. 2006;1287:23-8.
 • 4. Panconesi E. Psychosomatic dermatology: past and future. International Journal of Dermatology. 2000;39:732-4.
 • 5. Altunay Kıvanç İ. The Future of Psychodermatology. Türkderm. 2010;44(1):55-6.
 • 6. Adışen E, Önder M. Psychogenic dermatoses. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci. 2006;2(48):51-7.
 • 7. Altunay Kıvanç İ. Stress and Skin. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics. 2009;2(4):16-23.
 • 8. Ghupta MA, Ghupta AK. The use of antidepressant drugs in dermatology. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2001;15(6):512-8.
 • 9. Russo PA, Ilchef R, Cooper AJ. Psychiatric morbidity in psoriasis: a rewiev. Australas J Dermatol. 2004;45(3):155-61.
 • 10. Dauvermann MR, Donohoe G. The role of childhood trauma in cognitive performance in schizophrenia and bipolar disorder – A systematic review. Schizophrenia Research: Cognition. 2019;6:1–11.
 • 11. Yalçın M, Tellioğlu E, Yıldırım DU, Savrun BM, Özmen M, Aydemir EH. Psychiatric Features in Neurotic Excoriation Patients: The Role of Childhood Trauma. Arch Neuropsychiatr. 2015;52:336-41.
 • 12. Şar V, Ozturk E, İkikardeş E. Cocukluk Cağı Ruhsal Travma Ölceğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. Türkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32:1054-63.
 • 13. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry. 1961;4:561-71.
 • 14. Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliliği ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi. 1989;7:3-13.
 • 15. Beck AT, Steer RA. Beck Anxiety Inventory Manual. Psychological Corporation, San Antonio, TX, 1990.
 • 16. Woodruff PW, Higgins EM, Du Vivier AW, Wessely S. Psychiatric illness in patients referred to a dermatology psychiatry clinic. Gen Hosp Psychiatry. 1997;19:29-35.
 • 17. Snorrason I, Belleau EL, Woods DW. How related are hair pulling disorder (trichotillomania) and skin picking disorder? A review of evidence for comorbidity, similarities and shared etiology. Clin Psychol Rev. 2012;32:618-29.
 • 18. Misery L, Chastaing M, Touboul S, Callot V, Schollhammer M, Young P, et al. Psychogenic skin excoriations: diagnostic criteria, semiological analysis and psychiatric profiles. Acta Derm Venereol. 2012;92:416-8.
 • 19. Ozturk MO, Uluşahin A. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 11. Basım. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri; 2008.
 • 20. Teicher MH, Andersen SL, Polcari A, Anderson CM, Navalta CP. Developmental neurobiology of childhood stress and trauma. Psychiatr Clin North Am. 2002;25:397-426.
 • 21. Willemsen R, Vanderlinden J, Roseeuw D, Haentjens P. Increased history of childhood and lifetime traumatic events among adults with alopecia areata. J Am Acad Dermatol. 2009;60:388-93.
 • 22. Sesliokuyucu C, Şahpolat M, Arı M. Psöriazisli Hastaların Depresyon, Anksiyete, Çocukluk Çağı Ruhsal Travması ve Yaşam Kalitesi ile Sosyodemografik Özelliklerinin Araştırılması. Journal of Mood Disorders (JMOOD). 2017;7(1):28-40.
 • 23. Gupta MA, Lanius Ruth A, Bessel A, Van der Kolk B. Psychologic trauma, posttraumatic stress disorder and dermatology. Dermatol Clin. 2005;23:649-56.
 • 24. Van der Kolk BA, Perry JC, Herman JL. Childhood origins of self-destructive behavior. Am J Psychiatry. 1991;148:166-71.

Is there any association between childhood trauma and chronic dermatological diseases? A case-control study

Year 2019, Volume 3, Issue 4, 292 - 296, 28.04.2019
https://doi.org/10.28982/josam.550807

Abstract

Aim: It is known that traumatic experiences in childhood cause many psychosomatic and psychodermatological diseases. Common dermatological diseases bring abaout not only dermatological but also psychosocial problems. In our study, we aimed to investigate association of depression, anxiety and childhood trauma with chronic dermatological diseases.

Methods: After power analysis, 76 patients with chronic dermatological diseases (study group) and 75 healthy volunteers (control group) were included in this study. Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory and Childhood Trauma Scale (CTQ 28) were administered to these individuals.

Results: The anxiety (p=0.001) and depression (p<0.001) levels were higher in the study group than control group. However, there was no difference with CTQ 28 total (p=0.217) and subscales scores (p=0.159, p=0.976, p=0.902, p=0.234 and p=0.267, respectively) between groups. Physical neglect scores differed significantly according to educational status in the patient group (F=3.643, p=0.031). Emotional neglect and total CTQ 28 scores were higher in patients with lichen simplex chronicus (p=0.234).

Conclusion: In our study, unlike previous studies, dermatological diseases such as lichen planus, Behçet’s disease, choronic urticaria, vitiligo were included in the study. These group of diseases should be considered because they adversely affect every aspect of patients' lives in almost. Patients should be carefully evaluated for psychiatric support. We think that the detailed investigation of traumatic experiences from both dermatologists and psychiatrists can lead to better results in the treatment of chronic patients by using psychotherapeutic interventions.

References

 • 1. Özcan Ö, Karlıdağ R. Necessity of Dermatologist and Psychiatrist Collaboration. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics. 2009;2(4):11-5.
 • 2. Gupta MA, Gupta AK. Psychodermatology: an update. J Am Acad Dermatol. 1996;34:1030-1046.
 • 3. Sivik T, Schoenfeld R. Psychosomatology as a theoretical paradigm of modern psychosomatic medicine. International Congress Series. 2006;1287:23-8.
 • 4. Panconesi E. Psychosomatic dermatology: past and future. International Journal of Dermatology. 2000;39:732-4.
 • 5. Altunay Kıvanç İ. The Future of Psychodermatology. Türkderm. 2010;44(1):55-6.
 • 6. Adışen E, Önder M. Psychogenic dermatoses. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci. 2006;2(48):51-7.
 • 7. Altunay Kıvanç İ. Stress and Skin. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics. 2009;2(4):16-23.
 • 8. Ghupta MA, Ghupta AK. The use of antidepressant drugs in dermatology. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2001;15(6):512-8.
 • 9. Russo PA, Ilchef R, Cooper AJ. Psychiatric morbidity in psoriasis: a rewiev. Australas J Dermatol. 2004;45(3):155-61.
 • 10. Dauvermann MR, Donohoe G. The role of childhood trauma in cognitive performance in schizophrenia and bipolar disorder – A systematic review. Schizophrenia Research: Cognition. 2019;6:1–11.
 • 11. Yalçın M, Tellioğlu E, Yıldırım DU, Savrun BM, Özmen M, Aydemir EH. Psychiatric Features in Neurotic Excoriation Patients: The Role of Childhood Trauma. Arch Neuropsychiatr. 2015;52:336-41.
 • 12. Şar V, Ozturk E, İkikardeş E. Cocukluk Cağı Ruhsal Travma Ölceğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. Türkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32:1054-63.
 • 13. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry. 1961;4:561-71.
 • 14. Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliliği ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi. 1989;7:3-13.
 • 15. Beck AT, Steer RA. Beck Anxiety Inventory Manual. Psychological Corporation, San Antonio, TX, 1990.
 • 16. Woodruff PW, Higgins EM, Du Vivier AW, Wessely S. Psychiatric illness in patients referred to a dermatology psychiatry clinic. Gen Hosp Psychiatry. 1997;19:29-35.
 • 17. Snorrason I, Belleau EL, Woods DW. How related are hair pulling disorder (trichotillomania) and skin picking disorder? A review of evidence for comorbidity, similarities and shared etiology. Clin Psychol Rev. 2012;32:618-29.
 • 18. Misery L, Chastaing M, Touboul S, Callot V, Schollhammer M, Young P, et al. Psychogenic skin excoriations: diagnostic criteria, semiological analysis and psychiatric profiles. Acta Derm Venereol. 2012;92:416-8.
 • 19. Ozturk MO, Uluşahin A. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 11. Basım. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri; 2008.
 • 20. Teicher MH, Andersen SL, Polcari A, Anderson CM, Navalta CP. Developmental neurobiology of childhood stress and trauma. Psychiatr Clin North Am. 2002;25:397-426.
 • 21. Willemsen R, Vanderlinden J, Roseeuw D, Haentjens P. Increased history of childhood and lifetime traumatic events among adults with alopecia areata. J Am Acad Dermatol. 2009;60:388-93.
 • 22. Sesliokuyucu C, Şahpolat M, Arı M. Psöriazisli Hastaların Depresyon, Anksiyete, Çocukluk Çağı Ruhsal Travması ve Yaşam Kalitesi ile Sosyodemografik Özelliklerinin Araştırılması. Journal of Mood Disorders (JMOOD). 2017;7(1):28-40.
 • 23. Gupta MA, Lanius Ruth A, Bessel A, Van der Kolk B. Psychologic trauma, posttraumatic stress disorder and dermatology. Dermatol Clin. 2005;23:649-56.
 • 24. Van der Kolk BA, Perry JC, Herman JL. Childhood origins of self-destructive behavior. Am J Psychiatry. 1991;148:166-71.

Details

Primary Language English
Subjects Dermatology
Journal Section Research article
Authors

Zeynep Gizem KAYA İSLAMOĞLU (Primary Author)
SELÇUKLU MEDICINE PR.
0000-0002-8141-3186
Türkiye


Gözde ULUTAŞ DEMİRBAŞ This is me
SELÇUKLU MEDICINE PR.
0000-0002-3419-9084
Türkiye


Mehmet UNAL
SELÇUKLU MEDICINE PR.
0000-0002-8964-3314
Türkiye


Memduha AYDIN
SELÇUKLU MEDICINE PR.
0000-0002-8141-3186
Türkiye

Publication Date April 28, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { josam550807, journal = {Journal of Surgery and Medicine}, issn = {}, eissn = {2602-2079}, address = {jsurgmed@gmail.com}, publisher = {Fatih BAŞAK}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {292 - 296}, doi = {10.28982/josam.550807}, title = {Is there any association between childhood trauma and chronic dermatological diseases? A case-control study}, key = {cite}, author = {Kaya İslamoğlu, Zeynep Gizem and Ulutaş Demirbaş, Gözde and Unal, Mehmet and Aydın, Memduha} }
APA Kaya İslamoğlu, Z. G. , Ulutaş Demirbaş, G. , Unal, M. & Aydın, M. (2019). Is there any association between childhood trauma and chronic dermatological diseases? A case-control study . Journal of Surgery and Medicine , 3 (4) , 292-296 . DOI: 10.28982/josam.550807
MLA Kaya İslamoğlu, Z. G. , Ulutaş Demirbaş, G. , Unal, M. , Aydın, M. "Is there any association between childhood trauma and chronic dermatological diseases? A case-control study" . Journal of Surgery and Medicine 3 (2019 ): 292-296 <http://jsurgmed.com/en/pub/issue/44120/550807>
Chicago Kaya İslamoğlu, Z. G. , Ulutaş Demirbaş, G. , Unal, M. , Aydın, M. "Is there any association between childhood trauma and chronic dermatological diseases? A case-control study". Journal of Surgery and Medicine 3 (2019 ): 292-296
RIS TY - JOUR T1 - Is there any association between childhood trauma and chronic dermatological diseases? A case-control study AU - Zeynep Gizem Kaya İslamoğlu , Gözde Ulutaş Demirbaş , Mehmet Unal , Memduha Aydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28982/josam.550807 DO - 10.28982/josam.550807 T2 - Journal of Surgery and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 292 EP - 296 VL - 3 IS - 4 SN - -2602-2079 M3 - doi: 10.28982/josam.550807 UR - https://doi.org/10.28982/josam.550807 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Surgery and Medicine Is there any association between childhood trauma and chronic dermatological diseases? A case-control study %A Zeynep Gizem Kaya İslamoğlu , Gözde Ulutaş Demirbaş , Mehmet Unal , Memduha Aydın %T Is there any association between childhood trauma and chronic dermatological diseases? A case-control study %D 2019 %J Journal of Surgery and Medicine %P -2602-2079 %V 3 %N 4 %R doi: 10.28982/josam.550807 %U 10.28982/josam.550807
ISNAD Kaya İslamoğlu, Zeynep Gizem , Ulutaş Demirbaş, Gözde , Unal, Mehmet , Aydın, Memduha . "Is there any association between childhood trauma and chronic dermatological diseases? A case-control study". Journal of Surgery and Medicine 3 / 4 (April 2019): 292-296 . https://doi.org/10.28982/josam.550807
AMA Kaya İslamoğlu Z. G. , Ulutaş Demirbaş G. , Unal M. , Aydın M. Is there any association between childhood trauma and chronic dermatological diseases? A case-control study. J Surg Med. 2019; 3(4): 292-296.
Vancouver Kaya İslamoğlu Z. G. , Ulutaş Demirbaş G. , Unal M. , Aydın M. Is there any association between childhood trauma and chronic dermatological diseases? A case-control study. Journal of Surgery and Medicine. 2019; 3(4): 292-296.
IEEE Z. G. Kaya İslamoğlu , G. Ulutaş Demirbaş , M. Unal and M. Aydın , "Is there any association between childhood trauma and chronic dermatological diseases? A case-control study", Journal of Surgery and Medicine, vol. 3, no. 4, pp. 292-296, Apr. 2019, doi:10.28982/josam.550807

The DNS issue is resolved. jsurgmed.com and current publication are fully accessible.

To use the submission system properly, please use one of the following browsers, Chrome or Firefox, with the latest updates.
If you experience problems, it may be necessary to clear the browser cache and history; and disable blocker extensions, i.e., uBlock, of the browsers
Mobile phones are not recommended, please use a personal computer.