Yazım Kuralları

Hızlı Şablonlar


Başlık sayfası <her makalede gereklidir, önerilen hakemler bilgisi içerir>

Araştırma makalesi veya Derleme makalesi veya Olgu sunumu

Revizyon sonrası Düzeltme mektubu kullanınız.


“Journal of Surgery and Medicine” (JOSAM); uluslararası, önyargısız, bağımsız ve çift-kör hakemlik ilkelerinde yayın yapan açık erişimli, bilimselliği baz alan bir yayın organıdır. Dergi 2019 yılına kadar Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmış olup, 2019 yılı sonrasında aylık olarak basılacaktır. JOSAM, İngilizce dilinde yayınları kabul etmektedir. Zorunlu tam metin dili İngilizcedir. Derginin amacı; akademik yazıları yayınlayarak literatüre katkı sağlamanın yanında, bilim insanlarının yayıncılık konusunda eli ve kolu olmaktır. JOSAM klinikve deneysel çalışmaları içeren "Araştırma makalesi", "Derleme", "Olgu sunumu", "Editöryel" ve "Editöre mektup" tipinde makaleleri kabul etmektedir. Makaleler daha önce başka hiçbir yerde yayınlanmamış ve başka bir dergide yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Yazım kurallarına göre hazırlanmamış makaleler dikkate alınmayacaktır.

Tüm tıp bilimi; anatomi, anestezi, temel Tıp Bilimleri, biyokimya, kanser, Kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalığı, Hücresel biyoloji, klinik kanser araştırması, Klinik Farmakoloji, klinik gibi değerlendirilecek Kardiyovasküler Araştırma, klinik Endokrinoloji, klinik patoloji, klinik beslenme araştırması, eleştirel bakım ve acil tıp, Dermatoloji, Gastroenteroloji ve Hepatoloji, genetik, Geriatri, genel tıp, genel cerrahi, Jinekoloji, Hematoloji, iç tıp, bulaşıcı hastalıklar, metabolik bozukluklar, epidemiyoloji yöntemleri ve diğer önleyici tıp, Mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, neonatoloji, hemşirelik bakımı, beslenme ve metabolizma, Nefroloji, Nöroloji, Ortopedi, kadın hastalıkları ve jinekolojik, mesleki tıp, Onkoloji, Oftalmoloji, boğaz, patofizyolojisi, Pediatri, farmakoloji, fizyoloji, psikiyatri, halk sağlığı ve Sağlık Hizmetleri, göğüs, psikosomatik hastalıklar , Solunum hastalıkları, Radyoloji, Radyobiyoloji, rehabilitasyon, Romatoloji, kök hücre araştırması, cerrahi, Toraks Cerrahisi, toksikoloji, Üroloji ve vb, ile ilgili yayınlar kabul edilmektedir.


Dergimizde yayınlanan yazılarda belirtilen ifadeler veya görüşler tamamıyla yazar (ların) görüşlerini yansıtır. JOSAM, yayıncı, editörler, yayın kurulu basılan yazılar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü reddeder. JOSAM, dergide yayınlanan tüm içeriğin uluslararası telif hakkına sahiptir.


Dergi kuruluş aşamasından itibaren “International Committee of Medical Journal Editors” (ICMJE), “World Association of Medical Editors” (WAME), “Council of Science Editors” (CSE), “Committee on Publication Ethics” (COPE), “European Association of Science Editors” (EASE) ve “National Information Standards Organization” (NISO)organizasyonlarının kılavuzlarını, editöryel ve yayın süreçlerinde kendine  rehber olarak belirlemiştir. Dergide yayınlanması planlanan yazılarda öncelikle aranan kriterler yüksek bilimsel kalite ve özgünlük olarak belirlenmiştir. Dergiye gönderilen tüm makaleler, çift-kör hakem değerlendirmesinden geçmektedir. Hakemler arası görüş ayrılığı olduğu zaman makale, üçüncü bir hakeme ya da Editör Kurulu'nun bir üyesine yönlendirilir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde esas karar yetkisi Editör Kurulu’ndadır. Dergide yayınlanan makalelerde belirtilen görüşler ve fikirler sadece yazarın/yazarların görüşüdür. Yayınlanan içeriklerle ilgili bütün sorumluluklar yazarlara aittir. Editör Kurulu, Yayın Kurulu ve Yayıncı yayınlanan makalelerden dolayı sorumlu tutulamaz. 

Bütün makalelerin intihal (Plagiarism) tespiti yapılmaktadır. Uygunsuzluk tespit edilen yazılar geri iade edilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir kitapta, dergide veya farklı bir yerde yayınlanmış olmaması gerekir. Bilimsel kongrelerde sunulan çalışmalar için, sunum yapılan kongrenin tam adı, tarihi ve yapıldığı yer “Başlık Sayfası”nda belirtilmelidir.

Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması istenmektedir. ICMJE, yazarların şu 4 kriteri karşılamasını önermektedir: 1. Çalışmanın içeriğine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak 2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak 3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak 4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

JOSAM gönderilen makalelerdeki yazar listesinde bulunan her bir kişinin ICMJE kapsamında yazar olarak tanımlanmış olduğunu, sorumlu yazarın imzalı beyanı doğrultusunda kabul eder. JOSAM gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dahil mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmelerini talep eder. Dergiye makale gönderirken yazarlar, yazılarının yayınlanmak üzere kabul edilmesi ile telif haklarını JOSAM’e devredecek olmalarını, sorumlu yazarın imzalı beyanı doğrultusunda kabul ederler. Reddedilen makalelerin telif hakları yazarlarına geri iade edilecektir. Yazarlar, basılı ya da elektronik formatta yer alan resimler, tablolar ya da diğer her türlü içerik dahil daha önce yayınlanmış içeriği kullanırken telif hakkı sahibinden izin almalıdır. Bu konudaki yasal, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir. Yazarlardan makale gönderimi, makale değerlendirilmesi, makale kabulü ve yayımlanması sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Bu bağlamda yazar; katkılarını, potansiyel çıkar çatışmalarını ve yayın hakkı devrini içeren formları “Copyright transfer, Conflict of Interest and Financial Disclosure Statements” formunun, sorumlu yazar tarafından imzalı bir örneğinin yazıyla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

Helsinki Deklarasyonu ve Bilgilendirilmiş Onay

"İnsan" unsuru ile yapılan tüm araştırmalarda, "Helsinki bildirim ilkelerine" uyma ilkesi aranmaktadır. Bu tür araştırmalarda yazarlar, çalışmanın "Yöntemler ve Yöntemler" bölümüne "Helsinki Deklarasyonu ilkeleri" ne uygun olarak, Etik komite onayı ve çalışmaya katılanlar tarafından "bilgilendirilmiş onam" a atıfta bulunur. Etik kurul onayına ilişkin kurum ve sayı / tarih bilgisi yalnızca başlık sayfasında verilmelidir. Çalışmada "Hayvansal" bir madde kullanılıyorsa, yazarlar "laboratuvar hayvanlarının kullanım kılavuzları ve yöntemleri" ilkelerine uygun olarak çalıştıklarını ve etik kurallara uygun olarak araştırma yapmakla yükümlüdürler.Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin “Gereç ve Yöntemler” bölümünde “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” prensipleri doğrultusunda çalışmalarının yapıldığını ve deney hayvanları etik kurulundan onam alındığını bildirmeleri gerekmektedir. Deney hayvanları etik kurul onamı ile ilgili kurum ve sayı/tarih bilgisi sadece Başlık Sayfası’nda verilmelidir. Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş onam” alındığı belirtilmelidir. Bilimsel amaçlar için gerekli olmadıkça, hastanın adı, baş harflerinin baş harfleri veya hastane sayıları da dahil olmak üzere bilgilerin tanımlanması, yazılı açıklamalar, fotoğraflar ve soy ağaçlarında yayınlanmamalı ve yayın için hasta (veya veli veya vasinin) bilgilendirilmiş onay vermelidir. Bu amaçla bildirimde bulunulan onay, hastanın el yazısı ile yazılmış olması gerekmektedir. Ayrıntıların belirtilmesi, gerekli olmadığı durumda atlanmalıdır. Bununla birlikte, eksiksiz bir gizlilik elde etmek zordur ve şüpheniz varsa, bilgilendirilmiş onam alınmalıdır.

Helsinki Bildirgesi; insan üzerinde yapılacak tüm çalışmaların çalışmaya katılımcı alınmaya başlamadan önce uluslararası taranabilir bir kayıt sistemine kaydedilmelidir.

Önerilen kayıt sistemleri

www.clinicaltrials.gov

 

Makale hazırlama

Makaleler, “ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing  and Publication of Scholarly Work in Medical Journals” (Aralık 2016 güncellenmiş şekli - http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf) ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır.

Derginin yayın dili İngilizce’dir. Makale gönderimi sadece “http://jsurgmed.com” adresinde yer alan online makale yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden yapılabilir. Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak sekreterya tarafından kontrol edilecek, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte geri gönderilecektir.

Bütün makaleler Başlık Sayfası ve Ana Metin dosyası ayrı olarak hazırlanmalıdır. Yazılar Microsoft Word ® belgesi olarak 12 punto, sola yaslı, çift aralıklı ve "Times New Roman" karakteri kullanılarak yazılmalıdır.

Her bir makale için “Copyright transfer, Roles and Responsibility of Author/s, and Conflict of Interest and Financial Disclosure Statements” formu sorumlu yazar tarafından imzalanmış olarak gönderim esnasında sisteme yüklenmelidir.

Ana metinde geçen tüm kısaltmalar, ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir. Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren ürün bilgisi parantez içinde verilmelidir.

İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983: 7; 1489-93). İstatiksel analiz ile ilgili bilgi, yöntemler bölümü içinde yazılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. Birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units (SI)’a uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

Başlık sayfası

Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir “Başlık Sayfası” dosyası gönderilmelidir. Bu sayfa;

- Makalenin İngilizce başlığını,

- İngilizce 50 karakteri geçmeyen kısa başlığını,

- Yazarların isimleri, akademik ünvanları, kurumları ve e-posta adresleri,

- Sorumlu yazarın ismi, adresi, cep telefonu ve e-posta adresini,

- Yazarların ORCID Id'leri

- Bilimsel kongrelerde sunulan çalışmalar için, sunum yapılan kongrenin tam adı, tarihi ve yapıldığı yer bilgisini,

- Varsa Etik kurul onamı ile ilgili kurum ve sayı/tarih bilgisini, yoksa durum hakkında bilgiyi

- Varsa deney hayvanları etik kurul onamı ile ilgili kurum ve sayı/tarih bilgisini içermelidir.

Ana Metin dosyası

Ana metin dosyasının içeriği, her biri Word ortamında sayfa sonu fonksiyonu kullanılarak ayrılıp yeni bir sayfada başlamak üzere aşağıda şekilde yapılması gerekmektedir:

İngilizce Makale başlığı, abstract, aynı sayfada key words olmak üzere, Giriş, Gereç ve yöntemler, Sonuçlar, Tartışma, Teşekkür (opsiyonel), Kaynakça, Resim alt yazıları, Tablolar

Öz/Abstract

“Editöre mektup” ve “Editöryel”  türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerin, 250 kelimeden daha fazla olmamak üzere İngilizce abstract’ları olmalıdır.

“Araştırma makalesi”  türündeki yazılarda makalelerin özetleri “Background/Aim”, “Methods”, “Results” ve “Conclusion” alt başlıklarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

“Derleme” ve “Olgu sunumu” tipindeki yazılar için birleşik yazımlı Abstract kabul edilmektedir.  

Abstract içerisinde olabildiğince kısaltma kullanılmamalıdır. Sisteme ayrıca yüklenmekle birlikte, yazı metin dosyasının ilk sayfasında üst kısmında yazının başlıkları olacak şekilde tekrar yer almalıdır.

Anahtar Sözcükler/Keywords

Tüm makaleler en az 3 en fazla 6 anahtar kelimeyle birlikte gönderilmeli, anahtar sözcükler İngilizce Özlerin hemen altına “Key words” olarak yazılmalıdır. Kısaltmalar anahtar sözcük olarak kullanılmamalıdır. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) Anahtar veritabanlarından seçilmelidir. Sisteme ayrıca yüklenmekle birlikte, yazı metin dosyasının ilk sayfasında abstract ile birlikte tekrar yer almalıdır.

Makale Türlerine göre yazı metin özellikleri

-Araştırma makalesi: Ana metin “Giriş”, “Gereç ve Yöntemler”, “Bulgular”  ve “Tartışma” bölümlerinin içermelidir. Özgün araştırmaların kısıtlamaları, engelleri ve yetersizliklerinden Tartışma bölümündeki Sonuç paragrafı öncesinde bahsedilmelidir. Tartışma bölümün son paragrafı makalenin sonuç kısmı olarak tasarlanmalıdır.

-Derleme: Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarlar dergi tarafından da davet edilebilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte kullanılması için vardığı son düzeyi anlatan, tartışan, değerlendiren ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara yön veren bir formatta hazırlanmalıdır. Tanımlanmış alt başlık bölümleri olmayıp, yazının bölümleri yazar tarafından belirlenmelidir.

-Olgu Sunumu: Ana metin; “Giriş”, “Olgu Sunumu” ve “Tartışma” alt başlıklarını içermelidir.

-Editöryel:  Dergide yayınlanan bir araştırmanın, o konunun uzmanı olan bir yazar tarafından kısaca yorumlanması amacını taşımaktadır. Yazarları, dergi tarafından seçilip davet edilir. Davetsiz editöryel yorum kabul edilmemektedir.


Makale tipine göre kısıtlamalar 

 Makale tipi  

Yazar sayısı 

Yazı kelime

Öz kelime

Kaynak

Tablo

Resim

 Original Article

12

 3500

450

30

5

7

 Review Article

10

 5000

350

50

5

10

 Case Report

8

 1500

250

15

0

10

 

Tablolar

Tablolar ana dosyaya eklenmeli, kaynak listesi sonrasında sunulmalı, ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılmalıdır. Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici nitelikte olmalıdır.

Resim ve Resim Altyazıları

Resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır. Resimler, grafikler ve fotoğraflar (TIFF ya da JPEG formatında) ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmemelidir. Görseller makale Word dosyası dokümanı içerisinde yer almalıdır. Alt birimlere ayrılan görseller olduğunda, alt birimler tek bir görsel içerisinde verilmemelidir. Her bir alt birim sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler alt birimleri belli etme amacıyla etiketlenmemelidir (a, b, c, vb.). Resimlerde altyazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, asteriksler ve benzer işaretler kullanılabilir. Resimlerde yer alan kişi ve kurum bilgileri körleştirilmelidir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.

 

Kaynakça

Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir. Tüm kaynaklara ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Atıf yapılan erken çevrimiçi makalelerin DOI numaraları mutlaka sağlanmalıdır. Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılmalıdır. Altı ya da daha az yazar olduğunda tüm yazar isimleri listelenmelidir. Eğer yedi ya da daha fazla yazar varsa ilk altı yazar yazıldıktan sonra “et al” konulmalıdır. Ana metinde kaynaklara atıf yapılırken köşeli parantez içinde Arabik numaralar kullanılmalıdır, örnek [1,2]. Kaynakların yazım stilleri NLM Style ile uyumlu olmalıdır.

(www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7282/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7282/#A32680)

Farklı yayın türleri için kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur:

 

Dergi makalesi

1. Ding JW, Andersson R, Soltestz V. Obstructive jaundice impairs reticuloendothelial function and promotes bacterial translocation in the rat. J Surg Res. 1994;57:238-45.

2. van Santvoort HC, Besselink MG, Horvath KD, Sinanan MN, Bollen TL, van Ramshorst B,  et al. Videoscopic assisted retroperitoneal debridement in infected necrotizing pancreatitis. HPB (Oxford). 2007;9(2):156-9. doi: 10.1080/13651820701225688.


Kitap bölümü

Wyllie AH, Kerr JFR, Currie AR. Cell death: the significance of apoptosis. In: Bourne GH, Danielli JF, Jeon KW, eds. International review of cytology. London: Academic; 1980. pp. 251–306.

 

Tek yazarlı kitap

Getzen TE. Health economics: fundamentals of funds. New York: John Wiley & Sons; 1997.

 

Yazar olarak editör(ler)

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

 

Toplantıda sunulan yazı

Rice AS, Farquhar-Smith WP, Bridges D, Brooks JW. Canabinoids and pain. In: DostorovskyJO, Carr DB, Koltzenburg M, editors. Proceedings of the 10th World Congress on Pain; 2002Aug 17-22; San Diego, CA. Seattle (WA): IASP Press;2003. p. 437-68.

 

Bilimsel veya teknik rapor

Gergen PJ, Fowler JA, Maurer KR, Davis WW, Overpeck MD. The burden of environmental tobacco smoke exposure on the respiratory health of children 2 months through 5 years of age in the United States: Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988 to 1994. Pediatrics 1998; 101: 1–6.

 

Tez

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

 

Erken Çevrimiçi Yayın

Roten L, Derval N, Sacher F, Pascale P, Wilton SB, Scherr D, et al. Ajmaline attenuates electrocardiogram characteristics of inferolateral early repolarization. Heart Rhythm 2011 Sep 19 [E-pub ahead of print], doi:10.1016/j.hrthm.2011.09.013.

 

Elektronik formatta yayınlanan yazı

U.S. Department of Health and Human Services: The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2006.

http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2006/pdfs/what-is-shs.pdf.

Accessed 30 Nov 2014.

 

 

 Makale Değerlendirme Süreci

Yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanarak gönderilen makaleler değerlendirmeye kabul edilir. Makale ilk olarak yayın kurulu başkanı ve yayın kurulu üyeleri tarafından görülerek en az iki hakeme yönlendirilir. Hakemler makaleyi olduğu haliyle kabul edebilir, küçük veya büyük düzeltme isteyebilir veya reddedebilirler. Hakemler arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde makale bir başka hakeme daha yönlendirilebilir. Makale ancak hakemlerin istediği düzeltmeler yerine getirildiği takdirde yayına kabul edilir; hakemlerin değerlendirmelerini dikkate alarak nihai karar yayın kurulu başkanına aittir. Çift-kör hakem değerlendirme süreci benimsenmiştir; yazar ve hakem birbirlerinin kimliğinden habersizdir.

 

Düzeltmeler / Revizyonlar

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak, hakemler tarafından öne sürülen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Cevap” dosyasında göndermelidir. Hakemlere Cevap dosyasında her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları da ayrıca belirtilmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takip eden 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse, revizyon seçeneği iptal olabilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda uzatma taleplerini ilk 30 gün sona ermeden dergiye iletmeleri gerekmektedir. Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 30 gün içerisinde dergiye iletilmesi istenir. Eğer bu süre içerisinde onaylama bilgisi iletilmez ise yazı süreci sonlandırılır ve yayın reddedilir. Yayın süreci tamamlanan makaleler, yayın planına dahil edildikleri sayıyla birlikte yayınlanmadan önce erken çevrimiçi formatında dergi web sitesinde yayına alınır.

 

MAKALE GÖNDERİMİ, SORUMLU YAZAR – KONTROL LİSTESİ

-1 Gönderimin ilk aşamasında beyanı .pdf veya .jpg dosyası olarak gönderin.


-2 Tüm yazarların sahip olan başlık sayfası (docx formatında) dosyasını gönder.


-3 Makale dosyasını, metnin tüm bölümlerini (tabloları, şekilleri) içeren ancak yazar bilgilerini içermeyen bir docx dosyası olarak gönderin.


Diğer öneriler


-Lütfen, tüm yazar bilgilerini hem sistem aracılığı ile makale gönderim aşamasında sistemde uygun yerleri doldurarak, hem de “başlık sayfası” dosyasında gönderiniz.

-Lütfen, kaynakça bölümünü bu belgede “Kaynakça” bölümünde ifade edildiği gibi hazırlayınız.

-Sistemde görülen diğer tipler için, tam metin makalenizde mevcut ise "Araştırma materyalleri", "Araştırma sonuçları" gibi farklı kategorilere dosya göndermeniz gerekmemektedir, ve tercihen tüm makale bölümleri tek dosyada gönderilmesi tercih edilmektedir.

 

REVİZYON AŞAMASINDA (Makaleniz revizyon için kabul edilir ise)

- Revizyon yaptığınız makale dosya(lar)sını sistem üzerinde “Süreçteki Makaleler” bölümünden makalenizi seçerek, ilgili görüşme/süreç (Makale revizyonu) yerinde sağ alttaki “Dosya Ekle/gönder” tuşu ile yapınız.

 

- REVİZYONU YENİ MAKALE OLARAK GÖNDERMEYİNİZ.

- Revizyon aşamasındaki dosyalar için dosya adı sonuna "Rev (revizyon numarası)" ekleyiniz.

 

MAKALE GERİ ÇEKME

 

Journal of Surgery and Medicine yayım politikaları gereği, bir çalışma veya makalenin geri çekilmesi aşamasında yazar(lar)a ve yayın kuruluna düşen görev ve sorumluluklar aşağıda verilmiştir.

 

Yazarlar

Yazar(lar)ın yayımlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar(lar), gerekli nedenlerini belirten Geri Çekme Formu'nu doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini jsurgmed@gmail.com adresi üzerinden e-posta aracılığıyla yayım kuruluna iletmekle yükümlüdür. Yazar(lar) ön inceleme aşamasında makalenin geri çekilmesini talep ederse yazarın herhangi bir geri çekme para cezası ödemeden makaleyi geri çekmesine izin verilir. Yazar(lar) ön inceleme aşamasından sonra veya üretim aşamasında (yayın öncesi) makalenin geri çekilmesini talep ederse; yazarların para çekme cezası vermesi gerekir. İncelemelerinin tamamlanmaya yakın olduğu yazım sürecindeki ileri aşama olan yazılarda, zorlayıcı nedenler olmadıkça geri çekme kabul edilemez. Yayın Kurulu geri çekme bildirimini inceleyerek 30 gün içerisinde dönüş sağlar. Yayın kurulu tarafından telif hakları Journal of Surgery and Medicine gönderim aşamasında devredilmiş çalışmaların geri çekme isteği onaylanmadıkça, yazar(lar) çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.

 

Editörler

Journal of Surgery and Medicine yayın kurulu; yayınlanmış, erken görünümdeki veya değerlendirme aşamasındaki bir çalışmaya ilişkin telif hakkı ve intihal şüphesi oluşması durumunda çalışmayı ilişkin bir soruşturma başlatma yükümlülüğü taşır. Yayın kurulu yapılan soruşturma sonucunda değerlendirme aşamasındaki çalışmada telif hakkı ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda çalışmayı değerlendirmeden geri çeker ve tespit edilen durumları detaylı bir şekilde kaynak göstererek yazarlara iade eder. Yayın kurulu, yayımlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmada telif hakkı ihlali ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda, geri çekme ve bildiri işlemlerini gerçekleştirir.

 

Etik ihlali tespit edilen çalışmanın;

1. Elektronik gösterimdeki başlığının başına "Geri Çekildi:" ibaresi eklenir.

2. Elektronik gösterimdeki Öz ve Tam Metin içerikleri yerine çalışmanın geri çekilme gerekçeleri, detaylı kanıt kaynakları varsa yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum ve kuruluşların konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte yayınlanır.

3. Dergi web sitesinin ana sayfasından geri çekme bildirimi ilan edilir.

4. Geri çekme tarihinden itibaren ilk yayınlanacak sayının elektronik ve basılı kopyasının içindekiler listesine "Geri Çekildi: Çalışma Başlığı" şeklinde eklenir, birinci sayfasından başlamak koşuluyla geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntıları kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır.

5. Yazar(lar)ın bağlı olduğu kuruluş(lar)a yukarıdaki geri çekme bildirimleri iletilir.

6. Yukarıda sıralanan geri çekme bildirimleri Derginin dizinlendiği kurum ve kuruluşlar ile Milli Kütüphane Başkanlığı'na dizin sistemleri ve kataloglara kaydedilmesi için iletilir.

 

Ayrıca yayım kurulu etik ihlalde bulunulan çalışma yazar(lar)ının daha önce yayınlanmış çalışmalarının yayım evlerine veya yayım kurullarına, yayımlanan çalışmaların geçerlik ve güvenilirliğini güvence altına almalarını veya geri çekmelerini önerebilir.